قصه چو از سر خوانی . . .

من نه آنم که تو اش سخـت سُبکسَر خوانی
یا چو خاری به ره ات رَسته و خود سر خوانی
نگـــذارم کــــه مــــرا ابـــــــر سیــــه پنـــــداری
عشــق مــن، حــائــل ارض و رخ اختــر خـوانی
من که مجنــون تــو بــودم، نخــواهـــم که دگر
تــو، چــو دیـــوانه ام ایستــــــاده دمِ دَر خوانی
یـا هــــوس بــاز خطــــابم بکنــــی در غــزل ات
یا کهــــن جامـــه بگـویـی و بـه هـــر بَـر خوانی
صنمـــا! عشــــق تو کــــالای کُهــــــن کـرد مرا
نَـــوِ بـازار بــودم، قصــــه چـو از ســـــر خـوانـی
ای دلا! خـــون کنمــت زار کنـــم روز و شـب ات
گر از این بعــد تـو هـر هــرزه چــو دلبـــر خوانی

دستیار – قوس 1395 – کابل

تو نبودی . . .

نیمه شب سَیـر دلم یکسره بر کـوی تـو بود
عطر آگیـن چه فضائی! همه جـا بوی تـو بود
دل چه از حُســـنِ لِقای تو سخن گفت برام!
سوژه ی صحبت او حلقه ی گیسـوی تو بود
هــر دم از ناوکِ مژگـــانِ تــو میگفــت گپـــی
نقطـه ی عطـف ولی، طاقِ دو ابـروی تـو بود
گهــی یاد از لب خــاموش، گــه از طـرز نگــاه
سخن از صاعقه ی چشم سخنگــوی تو بود
غزلــی تـا بـه سحــر گفــت به وصـفِ رخ ماه
کـه شـروع غـزل از سـلسـله ی مـوی تو بود
هم ز مژگـان تـو یک بیـتِ غــزل شکـل گرفـت
هــم دو بیتــی ز دو تــا خــالِ بر روی تــو بــود
ز فـــــروغ رخ ات آراستـــه هــــــر بیــتِ غـــزل
شـــاه فـــردش اثـــرِ پـــرتــــوِ جــادوی تــو بود
تــو نبـودی، مـن و دل هجـرِ تــو گفتیـم، ولی
هــر طــرف سَیــر کنـان دل به تکـاپـوی تو بود

دستیار – پائیز 1395 – کابل

تو نبودی . . .

نیمه شب سَیـر دلم یکسره بر کـوی تـو بود
عطر آگیـن چه فضائی! همه جـا بوی تـو بود
دل چه از حُســـنِ لِقای تو سخن گفت برام!
سوژه ی صحبت او حلقه ی گیسـوی تو بود
هــر دم از ناوکِ مژگـــانِ تــو میگفــت گپـــی
نقطـه ی عطـف ولی، طاقِ دو ابـروی تـو بود
گهــی یاد از لب خــاموش، گــه از طـرز نگــاه
سخن از صاعقه ی چشم سخنگــوی تو بود
غزلــی تـا بـه سحــر گفــت به وصـفِ رخ ماه
کـه شـروع غـزل از سـلسـله ی مـوی تو بود
هم ز مژگـان تـو یک بیـتِ غــزل شکـل گرفـت
هــم دو بیتــی ز دو تــا خــالِ بر روی تــو بــود
ز فـــــروغ رخ ات آراستـــه هــــــر بیــتِ غـــزل
شـــاه فـــردش اثـــرِ پـــرتــــوِ جــادوی تــو بود
تــو نبـودی، مـن و دل هجـرِ تــو گفتیـم، ولی
هــر طــرف سَیــر کنـان دل به تکـاپـوی تو بود

دستیار – پائیز 1395 – کابل

سلام دنیا!

به بلاگ.اِی اف خوش آمدید. این اولین نوشته شما است که میتوانید ویرایش و یا پاکش کنید، و وبلاگ نویسی را شروع کنید.